Whatsapp Destek

Üye Aydınlatma Metni

Üye Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA FORMU

Fenerbahçe Mah. Dr.Faruk Ayanoğlu Cd. No.33/18 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, Göztepe Vergi Dairesi’ne 0690390558 Vergi Numarası ile kayıtlı Utku Barış Andaç - (Ticari Ünvanı) Utku Keman Atölyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle siz değerli üyelerimiz başta olmak üzere, Utku Keman Atölyesi (bundan böyle “UKA” olarak anılacaktır) ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi UKA’nın yönetmekte olduğu ve hizmet sunumu gerçekleştireceğiniz platforma (“Platform”) kaydolunması ve üzerinden hizmet verilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde; 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

b) Doğru ve güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

d) İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz. 

İşlenen Kişisel Veri Tipleri, İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanakları

UKA olarak bizler siz değerli üyelerimize hizmet verebilmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

a) Kimlik ve İletişim Verileri 

Tarafınıza ait Kimlik ve İletişim Verileri Kanun’un 5/2 fıkrasının c ve ç bentleri uyarınca UKA tarafından sağlanacak üyelik hizmetlerinden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile UKA’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi kapsamında işlenecektir. Bu kapsamda Platforma kayıt olmanız, UKA sitesindeki güncellemeler hakkında bilgilendirme almanız, etkinliklere katılım sağlamanız, çevrimiçi eğitim sunulması, idari konularda tarafınıza ulaşılabilmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi, tarafınıza verdiğiniz onay kapsamında ticari elektronik ileti gönderiminin sağlanması ve UKA’nın sizlere sağladığı hizmetler hakkında bilgi edinmeniz için tarafınıza ait Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, e-posta adresi, cep telefonu, fiziki adres bilgileri ve benzeri bilgileriniz işlenecektir. 

b) Finansal Veriler

UKA tarafından üyeliğiniz kapsamında verilecek hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla paylaşılacak hizmet faturasının düzenlenmesine ilişkin fatura bilgileri, ödeme şekli ve taksit miktarı bilgileri işlenecektir. İlgili hizmet bedelinin tarafınıza ödenmesine yönelik olarak Kanun’un 5/2 fıkrasının c ve ç bentleri uyarınca UKA ile aranızda imzalanmış Sözleşme(ler) den kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve UKA’nın Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amaçlarıyla işlenecektir. İşbu kişisel veriler UKA’nın muhasebe işlemleri için kullanacağı ve sunucuları yurt içinde olan bir iş ortağı şirkete ait elektronik platform üzerinde muhafaza edilebilecektir. 

c) Görüntü ve Ses Verileri

UKA’ya yapacağınız gönderi içeriklerinde bulunan özel nitelikli veri statüsünde değerlendirilebilecek ses, fotoğraf ve görüntü kayıtlarınız Kanun’un 5/2 fıkrasının c bentleri uyarınca UKA tarafından sağlanacak üyelik hizmetlerinden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir. İlgili verilerin tarafınızca paylaşılmaması veya paylaşım sonrasında paylaşımın durdurulmasını talep etmeniz durumunda etkinliklerin ve görüşmelerin niteliği gereği ses ve/veya görüntülü olarak verilmesi gerektiğinden ilgili hizmet sunumu kısıtlanabilecektir.

Belirtmek isteriz ki Görüntü ve Ses verilerinize ilişkin olarak işleme onayını vermemeniz halinde UKA vereceği hizmeti sınırlandırılmak zorunda kalabilir. Bu kapsamda hizmet talebinde bulunmak için kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik açık rıza onayı vermek zorunda olmadığınızı vurgulamak isteriz.

Özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Şartları başlıklı 6. Maddesinde gösterilen şartlara ve "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararına istinaden belirlenmiş önlemlere uygun bir şekilde işlenecek ve muhafaza edilecektir.

d) Üye İşlem Bilgileri Tarafınızın katıldığı eğitimlerin ve takip ettiğiniz içeriklerin bilgileri Kanun’un 5/2 fıkrasının a ve c bentleri ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince UKA tarafından sağlanacak üyelik hizmetlerinin usulünce ve tam olarak yerine getirilebilmesi kapsamında işlenecektir.

IP Bilgileri

Tarafınıza ait bilgisayar üzerinden oluşturulan MACID ve Internet Protocol (“IP”) bilgileri Kanun’un 5/2 fıkrasının a bendinden, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan ve ilgili sair kanunlardan doğan yükümlülükler gereği UKA tarafından sağlanacak internet hizmetinin denetimini amacıyla işlenecek ve talep halinde devlet kurumları ile paylaşılacaktır.

İşbu madde kapsamında UKA tarafından işleneceği belirtilen tüm veriler Platform kapsamında elde edilen verilere sunucu ve altyapı hizmet sağlayan iş ortağı şirket ile yalnızca belirtilen şartlarda veya açık rızanızın varlığı halinde paylaşılmaktadır. Elektronik verilerin muhafazası için gerekli olan bu paylaşımda aktif bir veri transferi söz konusu olmayıp verilen elektronik depolama hizmeti gereğinde periyodik veri akışı sağlanmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

Bu kapsamda değerli üyelerimiz uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan UKA’ya başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler.

Buna göre, ilgili kişiler;

Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, 

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 

İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler. 

 

Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

Fenerbahçe Mah. Dr.Faruk Ayanoğlu Cd. No.33/18 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak veya; Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından UKA’ya daha önce bildirilen ve UKA’nın bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

Bu yollar haricinde siz üyelerimiz tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve

Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

Başvuruların Cevaplandırılması

UKA’ya gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.