Whatsapp Destek

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1. HİZMET SAĞLAYICI
İsim/Unvan : Utku Barış Andaç / Utku Keman Atölyesi
Adresi :   Fenerbahçe Mah. Dr.Faruk Ayanoğlu Cd. No.33/18 Kadıköy/İstanbul
Vergi Dairesi : Göztepe Vergi Dairesi
Vergi No : 0690390558
E-posta adresi : [email protected]

1.2. ALICI İsim/Unvan :
Adresi :
Telefon :
E-posta adresi :

2. KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Hizmet Sağlayıcı’ya ait www.utkukemanatolyesi.com adresindeki internet sitesinden veya mobil aplikasyon (“Platform”) üzerinden elektronik ortamda dijital içeriklere ulaştığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ve Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetin sunulması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET
Alınan Hizmet : Enstrümantal Müzik ve Sanat Öğrenimine İlişkin Eğitim Hizmeti
Hizmet Detayları : [sistem]
Sözleşme Tarihi : [sistem]
Hizmet Alım Tarihi : [sistem] KDV Dahil Toplam Satış Bedeli : [sistem] Ödeme Şekli :   [sistem]
Vade Farkı :    [sistem]
Fatura Adresi :    [sistem]

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. İşbu Sözleşme tarafları yukarıda detayları verilen hizmetin mutabık kalınan şartlar çerçevesinde ifa edilmesine karar vermişlerdir.

4.2. Alıcı, Platform’da belirtildiği şekilde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ve Hizmet Sağlayıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.3. Hizmet Sağlayıcı, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Hizmet Sağlayıcı, İnternet Sitesi’nin ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

4.4. Hizmet Sağlayıcı, Platform’da mevcut her tür ürün, kullanma koşulları ile bu platformda sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme ve durdurma hakkını saklı tutar.

4.5. Platform, Hizmet Sağlayıcı’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Hizmet Sağlayıcı, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.6. Alıcı’nın kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.7. Hizmetin ifasından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve Platform’da sunulan diğer ödeme sistemlerinin Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini Hizmet Sağlayıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Alıcı’nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde Hizmet Sağlayıcı, Alıcı’nın kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin Alıcı tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde Hizmet Sağlayıcı, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

4.9. Hizmet bedellerinin açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin Hizmet Hizmet Sağlayıcı tarafından iptal edilme hakkı vardır. Alıcı böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

4.10. Hizmet Sağlayıcı, Platform’un genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, video, doküman, beste, her türlü marka, internet sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyal(ler)”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. Platform’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kişisel ve/veya ticari amaçla kod ve yazılım da dahil olmak üzere, görüntülenemez, kullanılamaz, değiştirilemez, işlenemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, ayrıştırılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara ve ortama yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. İşbu maddeye aykırı davranması halinde Kullanıcı, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Alıcı, satın almış olduğu hizmetten kusursuz şekilde yararlanmak için gerekli bilgisayar donanımını ve yazılımını bulundurmak veya kullanmakla yükümlüdür. Bu anlamda Alıcı’dan kaynaklanan yazılımsal ya da donanımsal eksiklikler veya arızalar sebebiyle Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

4.12. Hizmet Sağlayıcı, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve siparişi iptal ederek ücret iadesi yapabilir.

4.13. Platform üzerinde Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetler kapsamında kullanılması için indirim veya hediye içeren birden fazla kampanyaya yer verilebilir. Alıcı, işbu kampanyaların ancak birinden yararlanma hakkını haiz olup birden fazla kampanya Alıcı tarafından yapılacak aynı hizmet alımı içerisinde birlikte kullanılamaz. Platform’da oluşabilecek sistem hatası nedeniyle birlikte kullanıma sehven açılan kampanyalardan yararlanarak verilen siparişlerin Hizmet Sağlayıcı tarafından derhal iptal edilme hakkı saklıdır.

4.14. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan ve Alıcı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer (havale, EFT vb.) işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir ödeme kuruluşu ve/veya üçüncü kişi ile çalışması halinde; Hizmet Sağlayıcı ile ödeme kuruluşu ve/veya üçüncü kişi arasında imzalanan sözleşme hükümleri işbu Sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda, Alıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın bir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5. CAYMA HAKKI
27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 27 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesinin ğ ve h bentleri uyarınca cayma hakkının istisnaları düzenlenmiş olup, “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” ve “cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” bakımından cayma hakkı kullanımı mümkün değildir. Bu kapsamda Sözleşme’de belirtilen hizmetin alınmaya başlanması işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylandığı an itibariyle gerçekleşeceğinden Alıcı, hizmete ilişkin cayma hakkı bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

6. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, Alıcı ve diğer taraflar arasında Sözleşme’nin altında yer alan “Mesafeli satış sözleşmesini okudum kabul ediyorum.” ve “Ön bilgilendirme formunu okudum ve kabul ediyorum.” butonlarına ayrı ayrı tıklanarak, kabul beyanının Hizmet Hizmet Sağlayıcı’nın kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

7. YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklar İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile, Alıcı’nın hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. Diğer durumlarda, Alıcı ve Hizmet Sağlayıcı arasındaki husumet ilgili mevzuat uyarınca yetkili ve görevli mahkemelerce çözümlenecektir.